สนามอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นที่กำลังจะเปิดอบรมและสอบของปี 2556

(1/1)

E20ZSY:
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                            ประจำปี 2556-57
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ดำเนินการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  สำนักงาน กสทช.จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2556-57  ดังนี้

       1.คุณสมบัติผู้สมัคร

       1.1 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัตร ดังนี้
       1.1.1 มีสัญชาติไทย
       1.1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

       2. การรับสมัคร
       2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง 12 แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
       2.2 จำนวนการรับสมัครรุ่นละไม่เกิน 500 คน

       3.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย
       3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
       3.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
       3.4 กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง 7 ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวระชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.05 หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

       4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
       4.1 การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น คนละไม่เกิน 1,000 บาท ประกอบด้วย
       4.1.1 ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม 700 บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       4.1.2 ค่าธรรมเนียมในการจัดการอบรมและสอบ 200 บาท และค่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 100 บาท รวมเ็ป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
       4.1.3 ให้สมาคมที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเ็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเ็ป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

       5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

       6. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2550 ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 แนบท้ายระเบียบ ฯ

       7. เกณฑ์การรับรองผล
       7.1 ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักศูตร 1 วัน
       7.2 ให้มีคะแนนการสอบทั้งสิ้น 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นเกณฑ์การตัดสินเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนสอบภาคทฤษฎี 80 คะแนน และคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 20 คะแนน
             ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องได้คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับระกศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

             ประกาศ ณ


                                                                        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.

6. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง HS8AR สอบ 20 เม.ย. 2556
ติดต่อ 165 – 167 ม. 1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0 - 7782 - 1936 , 08 - 1788 - 7272

7. สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุพรรณบุรี HS7AS สอบ 11 พ.ค. 2556
ติดต่อ 253 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณ – ชัยนาท ตําบล ท่าระหัดอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 08 - 1642 - 6394 , 08 - 9200 - 1694

8. สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา HS8AP สอบ 25 พ.ค. 2556
ติดต่อ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทร. 08 - 1891 - 6361

9. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น HS4AK สอบ 15 มิ.ย. 2556
ติดต่อ 388 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านหนองหลุบ ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 - 4341 - 8300 , 08 - 9417 - 7768

10. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร HS1AB (VRA) สอบ 6 ก.ค. 2556
ติดต่อ 390 /42 หมู่ที่ 3 ซอยเพชรเกษม 62 /3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 0 - 2455 - 9700 – 2

11. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ HS6AN สอบ 27 ก.ค. 2556
ติดต่อ 182 ถนนมาตุลี ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 08 - 1888 - 2000

12. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ 17 ส.ค. 2556
ติดต่อ 66 – 68 ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทร. 0 - 3854 - 1145

13. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM สอบ 7 ก.ย. 2556
ติดต่อ 53/187 หมู่ที่ 1 ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 - 2389 - 5550 โทรสาร 0 - 2394 - 4424

14. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ HS1AC สอบ 12 ต.ค. 2556
ติดต่อ 124 หมู่ที่ 5 บ้านท่าไคร้ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงการ 38000 โทร. 0 - 85664 - 8816 , 0 - 4249 - 1856

15. สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง HS9AT สอบ 9 พ.ย. 2556
ติดต่อ 99 หมู่ที่ 3 ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร. 0 - 81607 - 6377

16. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR สอบ 14 ธ.ค. 2556
ติดต่อ 89 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 0 - 81468 - 3928

17. สมาคมวิทยุสมัครเล่นและซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด HS4AR สอบ 18 ม.ค. 2557
ติดต่อ สำนักงานนายกสมาคมฯ 92 ถนนกืจไคลคลา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 - 81939 - 3747 , 0 - 81391 - 9999 , 0 - 89713 - 8851 , 0 - 4351 - 8104

18. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปทุมธานี HS1AP สอบ 22 ก.พ. 2557
ติดต่อ  28 /1 หมู่ที่ 8 ตําบลคลอง 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โทร. 0 - 81906 - 2664

19. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบุรีรัมย์ HS3AB สอบ 15 มี.ค. 2557
ติดต่อ 599 หมู่ที่ 1 ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 0 - 86428 - 2767 , 0 - 91669 - 1292

20. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ HS8AK สอบ 19 เม.ย. 2557
ติดต่อ 307/ 2 ถนนมหาราช ตําบลปากน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร. 0 - 7562 - 1144

21. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ 17 พ.ค. 2557
ติดต่อ 1000 / 26 ถนนสรศักดิ์ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 0 - 3441 - 1286

22. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ HS5AC สอบ 21 มิ.ย. 2557
ติดต่อ 112 / 1 หมู่ที่ 7  ตําบลฟ้าฮ่าม  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0 - 81826 - 6442

23. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง HS5AM สอบ 19 ก.ค. 2557
ติดต่อ 367 / 2 หมู่ 11   ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 0 - 81746 - 2498

24. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี HS3AU สอบ 16 ส.ค. 2557
ติดต่อ 198 - 200 ถนนอุปลีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 - 81264 - 9305

25. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนราธิวาส HS9AN สอบ 20 ก.ย. 2557
ติดต่อ 78 / 18 หมู่ที่ 6  ตําบลมาโมง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 0 - 89297 - 2796 , โทรสาร 0 - 7365 - 6080 (เวลาราชการ)

26. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ 18 ต.ค. 2557
ติดต่อ 63 / 1 ถนนภักดี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0 - 7728 - 7630 โทรสาร 0 - 7727 - 2328

27. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN สอบ 15 พ.ย. 2557
ติดต่อ อาคารกาญจนาภิเษก เลขที่ 1810 / 32  ถนนราชดำเนิน ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 - 7531 - 2155 , 0 - 81956 - 2053

28. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM สอบ 20 ธ.ค. 2557
ติดต่อ 1358 / 17 หมู่ที่ 4  ถนนเทพารักษ์ กม.1  ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 - 2398 - 5550 , โทรสาร 0 - 2394 - 4424

สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต่อ ๗๑๔ / ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ / Call Center ๑๒๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๓๙๙๓ ๐ ๒๒๙๐ ๕๒๓๓
http://www.nbtc.go.th
E20ZSY

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ